پست کنز

Holographic Solutions Models

Holographic solutions are 3D holographic displays that offer a shifting perspective based on the viewer’s position and allow the eye to adjust focal depth to alternately focus on foreground and background. They are used in advertising, digital.signage, events, medical imaging, automotive, scientific visualization and engineering design.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *